Административни услуги


Услуга
адрес за кореспонденция:
гр.Бургас к-с „Меден Рудник“ email:petkanov_86@abv.bg

Издаване на служебна бележка за допускане
до държавни зрелостни изпитиИздаване на служебна бележка за издадено заявление за
допускане до държавни зрелостни изпити.

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите.

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация.

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование .

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава.

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация.

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование. 

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация .

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование .